مفهوم تحقیق علمی

مفهوم تحقیق علمی
فروش تحقیق
تحقیق علمى عبارت است از تلاش کاوشگرانه‌اى که با آداب خاصى به‌طور نظام‌یافته با هدف کشف مجهورى به منظور گسترش قلمرو معرفتى نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصادیق و مابه‌ازاى خارجى داشته باشد. دانلود مقاله و پروژه این تلاش تحقیقاتى مى‌تواند در کلّیه حوزه‌هاى معرفتى بشر اعم از حوزهٔ علوم مادى (فیزیکی) و انسانى و علوم الهى و ماوراءالطبیعى انجام پذیرد و چنانکه عده‌اى مى‌پندارند، تحقیق علمى صرفاً در حوزهٔ مادیات و علوم طبیعى مفهوم ندارد.
در واقع، باید گفت که دانلود مقالات دانشجویی این طرز تفکر احتمالاً از مشرب تجربه‌گرایى مایه مى‌گیرد و فاقد ارزش و اعتبار است، چرا که نمى‌توان تحقیقاتى را که با رعایت موازین علمى در حوزه‌هاى علوم انسانى و اجتماعى انجام شده و شناخت حاصل از آن مابه‌ازاى خارجى دارد، فاقد ارزش علمى دانست و به صرف تعلق آن به حوزهٔ انسانى و اجتماعی، از اطلاق علمى بر آن خوددارى کرد.
مشخصات تحقیق علمى دانلود مقاله روش تحقیق
هر تحقیق علمى داراى یک‌ سرى مشخصات به شرح ذیل مى‌باشد:
آداب و تشریفات تحقیق علمى
برخوردار بودن دانلود مقاله و تحقیق از آداب و تشریفات خاص : کار تحقیق علمى آداب ویژهٔ خود را دارد و نمى‌‌توان آن‌را به‌صورت ذهنى انجام داد. در این نوع تحقیقات پژوهشگر باید مسئله‌اى را که براى بررسى انتخاب مى‌کند، مورد ارزیابى همه‌جانبه قرار دهد.سایت های دانشجویی سپس براى انجام دادن آن طرح تحقیق مناسبى تهیه کند که مسئله در آن بخوبى تعریف و فرضیه‌هاى آن به‌درستى تدوین و روش‌هاى گردآورى اطلاعات و تجزیه‌و‌تحلیل آن مشخص شده باشد و از همه مهم‌تر، در پایان کار نسبت به تدوین گزارش تحقیق و انتشار آن اقدام گردد. دانلود پروژه دانشگاهی به‌طورکلی، چنین طرحى باید حاوى تمام فعالیت‌ها و عناصرى باشد که فرآیند تحقیق را بصورت نظام‌یافته (سیستماتیک) عملى سازد.
توسعه قلمرو معرفت سایت مقالات و پایان نامه ها
سایت دانلود تحقیق باید مطلب تازه‌اى را کشف نموده، بر حجم دانش و معرفت بشر بیفزاید و معلومات او را افزایش دهد. دانلود مقاله دانشجویی در واقع، باید نتیجهٔ تحقیق ناشناخته‌اى را براى بشر شناسایى کند و مجهولى را معلوم گرداند. دانلود تحقیق و مقاله در یک تحقیق علمى باید نتایجى بدست آید که یا منجر به ارزیابى نظریه‌هاى موجود شود، یا نظریه‌ها و قوانین علمى و قضایاى کلى جدیدى را ارائه نماید، یا در یک مورد خاص مجهولى را براى اولین بار معلوم کند.
شناخت
شناخت حاصل از نتیجه پروژه های دانشجویی و تحقیق در بیرون ذهن واقعیت و مابه‌ازاى خارجى داشته باشد. یعنى بتوان براى آنچه تحقیق به‌عنوان نتیجه و شناخت عرضه مى‌کند در خارج ذهن مصداق و واقعیت و مابه‌ازاى خارجى پیدا کرد. سایت فروش پایان نامه

پروژه اقدام پژوهی
« اقداپژوهی در برنامه های پیش از خدمت و ضمن خدمت آموزش حرفه ای ، به ویژه در تربیت معلمان ، دارای کاربردهای وسیعی است .
اخیراً دامنه ی آن ، سایر مشاغل مثل حرفه های بهداشتی، ‌خدماتی ، نظامی ، مدنی و نیز مواردی همچون امور مذهبی و سیاسی را در برگرفته است. در برخی موارد ، از اقدام پژوهی مبنایی برای اقدام مشارکتی در راه اصلاحات اجتماعی و نوآوریهای فرهنگی استفاده میشود . گزارش تخصصی معلمان به علاوه ، اقدام پژوهی به عنوان شکلی با ارزش از پیشرفت فردی و اجتماعی ، برای جوانان و بزرگسالان در محیطهای آموزشگاهی و اجتماعی ،‌ مورد توجه قرار می گیرد .»

 اقدام پژوهی چیست
فکر نو و کارساز باید از ذهن خود معلمان تراوش کند ؛ به عبارت دیگر اگر قرار باشد در عالم معلمی کاری کارستان و درخور توجه صورت گیرد ، تفکر و فلسفه ی آن باید در درجه نخست بر شاخسار اندیشهی معلمان جوانه زند و رشد کند.دانلود اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی اگر پژوهشهای دانشگاهی فراوانی در زمینهی تعلیم و تربیت انجام دهیم ، ولی نتوانیم نتایج و یافتههای آن را برای معلمان قابل درک سازیم و دانش تربیتی را در وجود آن متمکّن کنیم ، این پژوهشها علیرغم اهمیت و ارزش فراوان خود تحول کارسازی در اندیشه و عمل معلمان ایجاد نخواهد کرد . امّا اقدامپژوهی که پژوهشی برای ارتباط یافته های یک پژوهشگر و کاربست آن در محیط کاری او است این امکان را فراهم می آورد که تحول کارسازی در فکر و عمل معلّمان ایجاد شود .

مقاله تجارب تربیتی
آمادگی های لازم پیش از انجام پژوهش
برای انجام هر پژوهش ، لازم است پژوهشگر از آمادگیهای لازم و مقدماتی خاصی برخوردار باشد که پژوهش در عمل نیز از این مسأله مستثنی نیست . در این مبحث بطور خلاصه به چند نمونه از آمادگیهای لازم پیش از اقدام پژوهی اشاره میشود .

الف : گروههای کاری و مرتبط با شما :

برخی از گروههایی که ممکن است معلم پژوهنده به ارتباط با آنان نیاز داشته باشد عبارتند از :

١-  مشارکت کنندگان : مانند کارکنان محل خدمت شان ، شاگردان مدرسهای که در آن کار می کنید ، اولیای دانشآموزان و … .
٢-  دوستان نقاد شما : گروه موثر دیگری هستند که لازم است با آنان در ارتباط باشید . نقادی        میتواند هم توسط شخص پژوهنده و هم توسط همکاران ، مدیریت ، معاونت مدرسه و  … انجام گیرد .
٣-  استادان یا راهنمایان شما : گروه دیگری هستند که میتوانند شما را در رسیدن به هدف یعنی تغییر وضع موجود و نامطلوب یاری دهند .
۴-  همکاران پژوهشگر شما : برخی از افراد نیز همچون شما به حل مسأله یا تغییر وضع نامطلوب موجود علاقمند هستند ، پس باید بکوشید در ارزیابی چگونگی پیشرفت و یافتههای خود از نظریات و افکار آنان بهرهمند شوید .
۵-   گروه ارزیاب : شامل کسانی است که به کار شما اعتبار می بخشند . این افراد که می توانند با انتقادها و ارزیابیهای خود شما را راهنمایی کنند ، ممکن است همکاران شما و مشارکت کنندگان در اجرای پژوهش باشند .

ب : توسعهی مهارتهای فردی :

تجربه های تربیتی معلمان  در اینجا مهارتها و ویژگیهایی وجود دارد که به شخص معلم پژوهنده مربوط میشود ؛ او باید در انجام پژوهش ، از این مهارتها و ویژگیها برخوردار باشد و آنها را به کار بندد . برخی از این مهارتها و ویژگیها عبارتند از :

١-  مهارت گوش دادن : سعی کنید بیشتر از آنچه حرف می زنید گوش دهید و سخنانی را که در یک جمع در رابطه با مسأله یا مشکل شما به میان میآید ، ضبط و آنرا بازبینی نمایید .
٢-  مهارت در مدیریت : لازم است با اصول و روشهای درست مدیریت آشنایی داشته باشید . وقتشناسی ، شرکت منظم در جلسات و احترام به حرفهای دیگران از جمله این مهارتهاست . پس ابتدا خود و سپس دیگران را اداره کنید .
٣-  مهارت در همکاری و مشارکت : پژوهش در عمل مستلزم آن است که خود را عضوی از یک گروه بدانید و کار خویش را براساس این تفکر پیریزی کنید .
۴-  توجه به گوناگونی اندیشهها و رفتارها : افراد با یکدیگر تفاوت دارند و زمینههای فکری و عملی آنان نیز متفاوت است پس باید سعی کنید در تحقیق خود از افکار و نظریات همهی کلیه افراد بهره گیرید و آنها را به کار بندید .
۵-  تقویت اراده و اعتمادبهنفس : پژوهش همیشه با مشکلات و موانعی همراه است پس هیچ گاه از کلمهی «نمیتوانم» استفاده نکنید ؛ خواستن توانستن است .

ج : ملاحظات عملی گزارش تخصصی معلمان ابتدایی

پژوهشگر علاوه بر توجه به مهارتهای لازم برای ایجاد ارتباط میان افراد ، باید پیش از طراحی تحقیق و اجرای آن ملاحظات عملی دیگری را نیز مدنظر داشته باشد که این ملاحظات عبارتند از :

١-  نقش پژوهشگر : پژوهنده باید اعتماد کسانی را که با آنان کار می کند ، نسبت به خود جلب نماید تا افراد در برابر او احساس بیگانگی نکنند ؛ طرز پوشیدن لباس ، نوع وسیلهی رفت و آمد، نحوهی سخن گفتن به هنگام مذاکره و … همگی میتواند در افرادی که با آنان کار میکنید تاثیرگذار باشد و پژوهش را به سمت و سویی خاص سوق دهد .
٢-  شناسایی گروههای ذینفع :تحقیق دانشجویی رشته مکانیک  باید همهی گروههای ذینفع در پژوهش را در سازمان ، نهاد یا گروهی که با آنها کار می کنید شناسایی نمایید و بکوشید همهی آنها چنین احساس کنند که در صورت همکاری با شما و تغییر وضع موجود و نامطلوب ، منافع آنان تأمین خواهد شد .
٣-  شناسایی افراد متنفذ : گزارش کارآموزی عمران در همهی گروهها ، سازمانها و نهادها و افرادی وجود دارند که بیش از دیگران دارای نفوذ هستند و میتوانند اطلاعات مناسب و دقیقی در اختیار محقق قرار دهند .      بیتوجهی به این افراد ممکن است مانع پیشرفت کارها شود .
۴-  ایجاد تصویری روشن از موقعیتها : گاهی پژوهشگران تحقیق دانشجویی رشته الکترونیک  به علت عدم آگاهی از وضعیت و موقعیت محیط کار دچار شکست میشوند پس لازم است پیش از آغاز کار تصویر روشنی از تاریخچه و وضعیت افراد و کار خود ترسیم کنید .به عنوان نمونه اگر فرد مورد مطالعه دانشآموز باشد این تصویر شامل مواردی همچون پیشینهی تحصیلی دانش آموز ، وضعیت خانوادگی او ، گروههای مرتبط ، مشکلات و امکانات موجود و  …

د : روابط انسانی و مراعات اخلاق اقدام پژوهی لکنت زبان :

دانلود اقدام پژوهی  از آنجا که در پژوهشهای علوم رفتاری محور پژوهش انسان است ، از این رو ضرورت  دارد معلم پژوهنده مسایل اخلاقی و روابط انسانی خاصی را در محیط کار خود رعایت کند که عبارتند از :
١-  ضرورت مذاکره با مسئولان : لازم است مسئولین رده بالای محیطی را که در آن به تحقیق خواهید پرداخت ، در جریان کار تحقیق بگذارید .
٢-  رازداری در ارایهی گزارش کارآموزی مکانیک : حفظ اسرار مربوط به اطلاعات جمعآوری شده ، هویت اشخاص و مکان ، دادهها و آمار و ارقام ، وظیفهی هر معلم پژوهنده است
٣-  حفظ حق همکاری نکردن دیگران : اگر فرد یا گروهی مایل به همکاری نباشد ، محقق نمی تواند مشکل آنان را حل کند و اصولاً در چنین شرایطی محقق مخیر نیست که تحقیق را ادامه دهد .
۴-   حفظ اعتماد تحقیق دانشجویی رشته هنر :  اعتماد گروهکاری را به خود جلب نمایید و از سوءتفاهمات درامر پژوهش بپرهیزید .
۵-   آگاه سازی دیگران : شرکت کنندگان را از آنچه که در جریان پژوهش برای شما اتفاق می افتد آگاه کنید .